Ejendomskontoret

Ejendoms kontoret ligger på Henning Matzens Vej 19, st. tv.

Åbningstider:

Personlig henvendelse:
Mandag, tirsdag og torsdag mellem 9:30 – 10:00.
Onsdag mellem 13:30 – 14:00.

Telefonisk henvendelse
Mandag, tirsdag, torsdag mellem 10:00 – 11:00.
Onsdag mellem kl. 14:00 – 14:30.

Fredag er kontoret lukket.


Telefonnummeret til ejendomskontoret er 3871 4449.

E-mail: 309fb@deas.dk

På facaden til ejendoms kontoret er der en postkasse, hvor man kan ilægge breve, nøgler mv.

Ejendomskontorets fornemste opgave er selvfølgelig at passe og vedligeholde vores boliger og deres omgivelser så godt som overhovedet muligt. Herudover har ejendomskontoret en masse viden om ejendommen og dens liv, så det er altid en god ide at henvende sig på ejendomskontoret, hvis man har tvivlsspørgsmål eller observationer af forskellig art.

Ejendomskontoret og personalet hører også meget gerne eventuel kritik og forslag, som kan forbedre deres arbejde.

_______________________________________________________________

Praktiske oplysninger

Håndværkerliste – se i opgangen

Hvis ejendommens håndværkere skal rekvireres uden for normal arbejdstid, skal arbejdet være af uopsættelig karakter. Næstfølgende hverdag skal ejendoms kontoret have besked om rekvireringen. Der skal IKKE indhentes godkendelse fra beboerrepræsentationen for at rekvirere håndværker.

Vaskeriet

Ejendommen har et moderne Fællesvaskeri. Det ligger i kælderen under bygningen, hvor ejendoms kontoret også ligger, men på bagsiden af opgangene Henning Matzens Vej 17 og 19. Adgang og betjening sker ved hjælp af et chip, som udleveres ved indflytningen. Forbruget afregnes sammen med huslejen, måneden efter. 

Reglerne for at bruge vaskeriet korrekt fremgår af opslag i vaskeriet.

TV, bredbånd mv.

Den enkelte lejer er selv ansvarlig for forsyning med TV, bredbånd mv.

Affald

I alle gårde er der etableret skralderum med containere med låg. Herudover er der specielle containere til plast, papir, pap, metal, madaffald og batterier, og endelig er der et enkelt sted en container til haveaffald, som er opstillet i perioden 1/3 til 1/12.

Det er i alles interesse, at vi håndterer vores skrald ordentligt og omhyggeligt, så vi sikrer hygiejne og holder skadedyr væk. Sorteringen er politisk bestemt og bunder i miljøhensyn, som også kommer os alle til gode. Derfor skal vi alle gøre os umage med sorteringen af affaldet. Husk at lukke låget på skraldecontainerne efter dig.

Der er aftalt tømningsordninger, som skal sikre, at der som hovedregel er plads til affaldet i containerne.

Såkaldt storskrald må ikke stilles i skralderummene. Det kan aftales med ejendoms kontoret, hvor storskrald kan stilles (møbler, tæpper, store papkasser og lign.). Se også de opsatte skilte med anvisninger. Byggeaffald er man selv ansvarlig for at aflevere på en genbrugsstation.

Haveaffald kan anbringes i containeren, som står ved A.D. Jørgensens Vej 17. Containeren er låst, men hvis man planlægger en større havesanering i en weekend, kan man henvende sig på ejendoms kontoret og låne nøglen før weekenden.

Din betjent

Bellahøj Politi har lanceret begrebet ”DIN BETJENT” og det betyder faktisk, at vi får 2 betjente tilknyttet til vores område, Frederiksberg Vest. De 2 bakkes op af en større specialstyrke, hvis der bliver behov for det, Kriminalpræventive eksperter, færdselspolitiet eller efterforskningsafdelingen. DIN BETJENT har til formål at styrke trygheden lokalt.

Du kan i dagtimerne nå Din Betjent på telefon: 7258 8250 eller på e-mail til: kbh-bellahøj@politi.dk

Nabohjælp

I disse tider med stigende antal indbrud er NABOHJÆLP en effektiv og billig måde at sikre sig lidt bedre. Det Kriminalpræventive Råd har trykt nogle stickers, som kan sættes på f.eks. fordøre og bagdøre til opgangene. De ligner de mærkater, man får med, hvis man opsætter en alarm og de siges at have god præventiv virkning. Politiet understreger dog, at værdien af NABOHJÆLP kun er til stede, hvis man helhjertet går ind i det og samarbejder, er opmærksomme og taler sammen.

Mærkater ligger på ejendomskontoret og kan afhentes der, hvis man i en opgang enige om, at det er en god ide. De sættes op ved kaldesystemet på fordøren og på karmen på kælderdøren.

Husk at sikre jer, at såvel jeres fordør som kælderdør er lukket korrekt, når i går ind/ud. Træk lige en ekstra gang i den!