Nyheder

Denne side bliver ikke opdateret, al information(referater, nyhedsbreve mm) kommer fremover under Dokumenter
 
 
 
 
Oktober 2021
Referater og relevant information vil fremover være tilgængeligt på denne side:
Vi vil på Facebook linke, når der lægges nyt op.
 
August 2020
 
Der er beboer arrangeret Kælder Loppemarked i Den sønderjyske By søndag d.6/9 kl.10.00.
Håber i alle vil være med til at rydde op i jeres kældere og sætte en bod op i jeres egen gård ved jeres egen kælder.
Det ville være super hvis i ville svare på Facebook om i deltager til hyggelig dag , i gårdene med alle vores naboer og forhåbentlig en masse kunder der vil købe vores kælder guld

10 August 2020

Referat af ordinært BBR møde d. 6.august 2020 kl.18-20:30
18-19, beboerhenvendelser:
En enkelt beboer mødte op, og ville høre om ledige lejligheder og ventelister.
1.BBR kommunikation med beboerne:
Vi vil i Beboerrepræsentationen gerne fortælle beboerne mere om hvad vi foretager os i forhold til beboerne og om samarbejdet med PrivatBo og Frederiksberg Boligfond.
Det er tidskrævende opgaver vi udfører , er ulønnet og alt foregår i vores fritid, så derfor må vi vægte hvor meget tid vi kan bruge på det hele.
For at tilgodese både Facebookgruppen og de beboere der ikke er med dér, vil vi lægge referater fra vores ordinære månedlige møder både på Facebook og ophængt i opgangene.
Vi opfordrer også de beboere som kunne tænke sig at være redaktører på Facebook til at møde op på vores kommende BBR møde d. 6.september kl.18.
2. Indflytning-/udflytningssyn:
Efter at have deltaget i adskillige fraflytningssyn, må vi konstatere at PrivatBo er begyndt at ændre måden at vurdere lejlighedens stand ved fraflytning. Særligt ved lejligheder som har været beboet af samme lejer igennem mange år. Her vil der typisk være diverse ændringer som skiftende ejendomsmestre har godkendt, men som der ikke findes papirer på.
Med PrivatBo’s nye stil vil lejeren blive stillet til ansvar for omforandringer, vægfarver, gulvbelægningning,mm. som ikke er registreret på Ejendomskontoret.
Det kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner og er en nem måde for PrivatBo at tjene penge, da fraflytter ofte ikke magter at tage kampen op.
Vi arbejder derfor sammen med Københavns Lejerbevægelse med at få udfærdiget en ind-og udflytningsmanual for folk som skal flytte ind ,eller andre som måske overvejer at flytte, her kan man så få mere at vide om sine rettigheder.
3.Datatilsynet:
I forbindelse med salget af Den Sønderjyske By i efteråret 2018, blev der til beboerne omdelt et USBstik som indeholdt informationer om ejendommens salgspapirer,etc. på stikket lå desværre også en masse oplysninger om lejernes private forhold. Det må man ikke i følge loven, og nogle beboere anmeldte derfor PrivatBo til Datatilsynet.
Beboerne har nu endelig fået besked tilbage fra Datatilsynet om at PrivatBo nu er anmeldt til Politiet for brud på Datasikkerhedsloven (GPDR) og samtidig anbefaler de en bøde på 150.000 kr.
Vi synes nu det ligger i den lave ende..
4.Ny ejendomsmester:
Den Sønderjyske By har fået ny Ejendomsmester, Claus Olsen, som vi byder hjerteligt velkommen!
5.Årsmøde:
Vi havde håbet på at reglerne for forsamlingers størrelse var blevet øget, så vi kunne afholde vores årsmøde i sensommeren, men med de gældende regler er det endnu ikke muligt ,da vi er 301 lejemål i Den Sønderjyske By.
Vi følger naturligvis udviklingen og prøver i mellemtiden at finde alternativer.
6.Haver:
Efter et møde med Ejendomsmesteren er vi kommet nærmere på en fælles forståelse af Havereglementet, og samtidigt vil prøve at få en dialog med PrivatBo om evt. ændringer.
7.Sociale arrangementer:
Vi vil jo rigtig gerne afholde vores Sommerfest, men det ser ikke ud til at det kan lade sig gøre med det nuværende forsamlingsforbud. Så det bliver drypvise begivenheder som forhåbentligt kan glæde beboerne og ryste os lidt mere sammen.
Der er Loppemarked i hele bebyggelsen d. 6.september, hvor man kan have sin bod inde i gården tæt ved sin egen opgang.
Så vil der også være vinsmagnings eftermiddag, dato kommer snarest.
Og endelig er der jo Brætspilsholdet som foregår torsdag aften i Værestedet.
Billardrummet står stort set ubenyttet hen, så hvis man har lyst til at være aktiv dér, kan man møde op på værestedet til vores næste møde torsdag d. 3. sept. kl.18 hvor adgang etc,. bliver forklaret.
8.Eventuelt:
I løbet af september vil der blive lagt nyt asfalt i de to resterende gårde, de berørte beboere vil blive adviseret en uges tid før.
———————————————————————————————————————-
Deltagere:
Suppleanter:
Christine
Bjarne
BBR:
Morten, Phillip, Jo, Søren
Referent.
Søren

4 august 2020

Der er faldet Afgørelse vedrørende PrivatBo A.m.b.A. af 1993 i forbindelse med brud på persondatasikkerheden. Find den på vores facebook side. eller kontakt BBR.

Oktober 2018

Kære beboere

Hermed friske nyheder fra Beboerrepræsentationen (BR) og information om kommende aktiviteter.

Fra boligsocialt formål til Wall Street?

Vi er som beboere i Den Sønderjyske By begunstigede af et meget smukt byggeri med udmærkede lejligheder til en forholdsvis lav leje.

Det forhold rækker helt tilbage til bebyggelsens opførelse i 1920, da kommunalbestyrelsen vedtog at opføre en række kommunale ejendomme i den vestligste del af Frederiksberg kommune.

Baggrunden for at opføre bl.a. Den sønderjyske By var et enormt pres på den eksisterende boligmasse grundet massiv tilflytning af beboere med lav indkomst. Boligudvalget indstillede derfor til kommunalbestyrelsen, at der skulle opføres en række ejendomme med en passende leje, hvilket blev muliggjort af nogle særligt gunstige statstilskud.

Så politisk lykkedes det derfor at blive enige om at opføre nogle ejendomme ud fra en boligsocial holdning og dermed også en lav husleje.

I slutningen af 1920’erne var der kommet mere gang i det private udlejningsbyggeri, og kommunen begyndte derfor at undersøge mulighederne for at afhænde nogle af kommunens ejendomme. De konservative ville afhænde til private spekulanter, mens Socialdemokratiet mente, at de kun måtte sælges med betryggende sociale klausuler. Man tog derfor kontakt til Københavns Almindelige Boligselskab (KAB), som var blevet stiftet i 1920,  for at undersøge hvad der var af muligheder for at stifte et nyt boligselskab.

KAB og Frederiksberg Kommune besluttede at stifte en selvejende institution med navnet Frederiksberg Boligselskab. Kommunens forvaltning indstillede, at den foreslåede selskabsform skulle sikre, “at der ikke vil ske privatøkonomisk udnyttelse af ejendommene, og at et eventuelt overskud kommer til at tjene kommunens tarv i videre forstand”.

Efter lange og seje forhandlinger, hvor socialdemokratiet og radikale krævede, at kommunen eller eventuelt lejerne fik forkøbsret til den i 1930 fastsatte pris, såfremt det nystiftede boligselskab ville sælge ejendommene til anden side, blev der d. 4. juli 1930 underskrevet aftale om salg af 25 af kommunens ejendomme til Frederiksberg Boligselskab.

Senere på året d. 15. december stiftes så Frederiksberg Boligselskab, og der tiltrædes vedtægter, skøder, pantebreve og overenskomst med kommunen.

I formålsparagraffen står der: “…i samfundsmæssigt øjemed at udleje institutionens ejendomme for sådanne boligafgifter, at institutionen holdes skadesløs for årlige driftsudgifter, kapitalafdrag og passende henlæggelser, hvorimod institutionen ikke tilstræber erhvervsmæssig fortjeneste”.

Kort sagt, at det bare skulle løbe rundt.

I 1992 skiftede Frederiksberg Boligselskab navn og selskabsform til Frederiksberg Boligfond.

En lille forhistorie, som er skrevet med henblik på at kommentere på de igangværende rygter om frasalg af Den Sønderjyske By til et amerikansk investeringsfirma ved navn Blackstone.

Blackstone er et firma med 435 milliarder US-dollar i pengetanken, som de ikke har tænkt sig skal samle støv. De er derfor på en meget offensiv opkøbsjagt i Europa, og indenfor det sidste år har de opkøbt ejendomme i Danmark for flere milliarder.

Når en køber har så stor kapital til rådighed, kan det som sælger være svært at modstå fristelsen, hvis man får et godt tilbud – særligt hvis man lige står og mangler nogle likvider.

Beboerrepræsentationen hørte på rygtebasis om et muligt frasalg af ejendomme i Frederiksberg Boligfond til Blackstone i løbet af august, og gik derfor i gang med at undersøge, hvad der var sandt i disse rygter.

Frederiksberg Boligfond ville ikke udtale  sig, men kom med en standardudmelding om “at Fonden altid fik henvendelser fra interesserede købere”.

På et bestyrelsesmøde i Fællesforeningen af Beboerrepræsentationer i Frederiksberg Boligfond (FbF), hvor Søren Berg sidder i bestyrelsen, tog han derfor rygterne om frasalg op til debat.

I FbF’s bestyrelsen sidder også de 3 beboervalgte medlemmer, som også sidder i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse med i alt 9 bestyrelsesmedlemmer, så vi gik ud fra, at vi fra dem kunne få kommenteret på disse rygter.

Men fondsmedlemmerne sagde, at de var bundet af tavshedspligt i fonden og derfor ikke måtte udtale sig, og dermed var vi jo lige vidt.

For at være bedre rustet til en usikker fremtid, har beboerrepræsentationen kontakt med Københavns Lejerbevægelse, som vi i en situation som denne er meget trygge ved at have ved vores side. Så er vi også bedre klædt på til at kunne informere om, hvordan vi som lejere vil være stillet ved et eventuelt kommende frasalg til en ny ejer.

Københavns Lejerbevægelse uddyber, at et frasalg i udgangspunktet ikke ændrer ved lejernes rettigheder og pligter efter lejekontrakten, der blot videreføres med den nye ejer som udlejer.

I forbindelse med et frasalg kan lejerne dog også vælge at stifte en andelsboligforening og købe ejendommen på andelsbasis. Ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt, som betyder, at lejerne skal tilbydes at overtage ejendommen på andelsbasis på samme vilkår.

Acceptfristen er 10 uger.

Hvis ejendommen frasælges, vil hver enkelt lejer vil modtage skriftlig besked fra udlejer med nærmere oplysning om købsvilkår mv.

Det er dog ikke helt så let at stifte en andelsboligforening i dag som tidligere. Lovgivningen er blevet strammet flere gange over de senere år på baggrund af en række sager om nødlidende andelsboligforeninger – sager som typisk udspringer af, at lejerne har købt for dyrt eller taget risikable lån til finansiering af køb af ejendommen.

Nu er der blandt andet indført lovkrav om, at mindst 60 pct. af lejerne skal tilslutte sig som andelshavere, for at ejendommen kan købes på andelsbasis, og at andelshaverne skal stille med egenfinansiering på mindst 5 pct.

Bliver lejerne tilbudt at købe ejendommen, foreslår BR at der oprettes en initiativgruppe som varetager de evt. interesseredes interesser.

Sideløbende har vi presset på overfor fondens formand, Flemming Brank, for at komme med en udmelding.

Endelig lykkedes det at overbevise Flemming Brank om, at hvis ikke boligfonden selv kom med en forklaring, så måtte BR jo selv drage konklusioner ud fra præmissen om, at den, der tier, samtykker”.

Her er så den officielle kommentar som fonden har til de verserende rygterne om salg:

“PrivatBo er blevet opmærksom på, at der på de sociale medier verserer rygter om, at Frederiksberg Boligfond har solgt nogle af fondens ejendomme. Dette giver anledning til spørgsmål om, hvad det betyder for beboerne.

Først og fremmest er det vigtig at slå fast, at fonden ikke har indgået aftale om at sælge ejendomme.

Det er imidlertid rigtigt, at fonden løbende får henvendelser fra interesserede købere, og at fondens bestyrelse naturligvis overvejer tilbud, der kommer ind, herunder overvejer om salg af enkelte ejendomme kan skabe bedre rum for, at fonden opfylder sit boligsociale formål.

Hvis fonder ender med at beslutte at sælge en eller flere ejendomme, er beboerne sikret adgang til at danne en andelsboligforening, der på samme vilkår, som køber vil give, kan indtræde i handlen.

Hvis beboerne beslutter, at de ikke vil købe, fortsætter de som lejere hos en ny ejer på uændrede vilkår. Det sikrer lejelovgivningen.”

Underskrevet Karin Kryger Olsen, forretningsfører, PrivatBo.

Det, som overrasker mest i dette brev, er egentlig, at det er PrivatBo, som udtaler sig og ikke fonden.

Bestyrelsesformanden for Frederiksberg Boligfond er den eneste, som må udtale sig officielt på fondens vegne, og kan denne udtalelse betragtes om fondens?

Der er dog nogle interessante passager i brevet, f.eks:

“fonden har ikke indgået aftale om at sælge ejendomme.”

Det kunne jo tolkes derhen, at der er forhandlinger i gang, og den er lige ved at blive solgt.

De rygter, som vedrører et evt. salg, kredser hele tiden om Blackstone, og med den fremfærd de har på det danske boligmarked i øjeblikket, så er der nok noget om, at de er også interesserede i at købe nogle af Frederiksberg Boligfonds ejendomme. Hvis det i givet fald bliver Blackstone, som overtager ejendommen, så kan vi som lejere forvente, at der bliver lagt maksimalt pres på lejerne for at vride hver en skilling ud af os.

De ejendomme, som Blackstone har overtaget pt., er alle i fuld sving med at få foretaget “forbedringer”, som kan lægges på huslejen.

Endvidere bliver lejere også tilbudt store summer for at fraflytte deres lejligheder, således at Blackstone kan overtage lejemålet, forbedre det indvendigt, og sætte en ny husleje efter markedsværdi.

Og med et Wall Street-firma som opkøber kan kun man være sikker på een ting: De skal tjene penge! Ren spekulation.

Og det var lige præcis det, som de fremsynede kommunalbestyrelsesmedlemmer i 1930 ville forhindre.

I Danmark har Blackstone oprettet et administrationsfirma, som hedder 360 North ApS.

De varetager Blackstones ejendomme i Danmark. Ejendoms Watch skriver ; “Bag 360 North Asset Management står ejendomsinvestoren Nils Jansson, der gik konkurs under finanskrisen og var storkunde i den ligeledes krakkede Eik Bank. Han kontrollerer selskabet gennem sine to døtre, som også står som ejere af hans privatbolig i Rungsted Kyst.”

Med den viden i baghovedet spurgte BR derfor Flemming Brank og Erik Jensen fra fonden, om fonden havde særlige etiske krav til en potentiel køber, og om hvad de egentlig undersøgte om køber inden en forhandling?

Det kom der ikke noget svar på.

Frederiksberg Boligfond er en privat erhvervsdrivende fond, og er således i princippet en uafhængig institution, men da der også er politisk udpegede medlemmer i bestyrelsen, kan det måske være svært for vælgerne at skille personernes virke fra deres politiske ståsted.

Og i og med at 1/3 af medlemmerne er politisk udpegede, er det jo også en indikation om, at kommune ønsker at have en vis kontrol med, hvad der sker med de ejendomme kommunen, oprindelig var ejer af.

Frederiksberg Boligfond ejer 20 udlejningsejendomme på Frederiksberg. Ejendommene er omfattet af lovgivningen om privat udlejning.

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse består af 9 medlemmer:

3 beboervalgte

3 udnævnt af KAB Fonden

3 politikere udpeget af kommunalbestyrelsen

Det indebærer jo, at man som lejer har en vis parlamentarisk indflydelse på Frederiksberg Boligfonds bestyrelse.

Enten via valget til kommunalbestyrelsen, som er hvert 4. år, eller gennem de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, som er på valg hvert 2. år og vælges af og blandt alle beboerrepræsentanter i fondens ejendomme.

KAB fonden udpeger 3 medlemmer for 3 år ad gangen.

Pt. ser fondens bestyrelse således ud:

Beboervalgte:

Stig Ferslev (BR Storkereden)

Mette Bang Larsen, som også sidder i PrivatBos bestyrelse (BR Firkløveren)

Verner Obel (BR Peter Bangs Hus)

Udnævnt af KAB Fonden:

Anni Haraszuk, Executive director

Frederik Ejlers, Partner, Arkitekt MAA

Martin Preisler Knudsen, Chefkonsulent i Trafik-, Bygge og Boligstyrlesen

Politikere udpeget af Frederiksberg kommunalbestyrelse:

Formand Flemming Brank, som også er formand for PrivatBo (Konservative)

Næstformand Erik Jensen (Socialdemokratiet)

Malene Barkhus (Venstre)

Hvad gør BR så nu?

Som tidligere nævnt prøver vi at forholde os til fakta, og at lægge 2 og 2 sammen,og

alt tyder på at det bliver 4.

Og hvis dette skulle ske, så har vi selvfølgelig en plan klar, som både indeholder punkter om information og om strategi.

Mht. at forhindre et evt. salg af Den Sønderjyske By er der nok kun politikerne i kommunalbestyrelsen som kan forhindre det.

Her opfordrer vi alle beboere til at være kreative, og overveje hvem som man vil stemme på ved næste Kommunalvalg.

Jule komsammen:

Vi inviterer alle Jule-entusiaster til gratis Julehygge i Værestedet

Søndag d. 18. november

kl. 16-18

vi serverer gløg, sodavand,æbleskiver,pebernødder.

Af hensyn til indkøb er det nødvendigt med

tilmedling via sms på: 4273 5374

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Den Sønderjyske By

 
————————————————————————————
 
 
 
 
————————————————————————————
Skærmbillede 2017-10-21 17.17.16
————————————————————————————
 
Her er et link til nyhedsbrevet:
Her i Daysigården er fjernelsen af hegn og hække gået i gang.
Her i Daysigården er fjernelsen af hegn og hække gået i gang.
 ———————————————————————
SOMMERFESTEN--2017

Nyhedsbrev juni 2017

Kære beboere

Vi har i Beboerrepræsentationen besluttet at udsende et nyhedsbrev hver 3. måned.

Dette er det første og derfor også en prøveklud for måden at kommunikere med jer fremover.

Et nyhedsbrev går selvfølgelig kun den ene vej, så hvis I har behov for at få snakket med Beboerrepræsentationen kan I komme forbi Værestedet den første torsdag i hver måned mellem kl.18 g 19.

Derudover vil vi jævnligt opdatere vores hjemmeside: www.sonderjyskeby.dk

Beboerrepræsentationen (BbR) vil i mindre grad anvende Facebook til kommunikation.

Der er jo en større renovering igang og mange vil ,eller har oplevet gener i den forbindelse og BbR

er særdeles aktiv for at få indflydelse på alle de mange forhold omkring et sådant omfattende

arbejde.

Vi har løbende dialog med både bygherre ( PrivatBo) ,entreprenør ( PNP Byg) og Frederiksberg Kommune, og i august holder vi et møde med Frederiksberg Boligfond.

I dette Nyhedsbrev vil vi opliste status på de forskellige renoveringsprojekter og derudover fortælle om andre ideer og projekter som Beboerrepræsentationen arbejder på.

Hegn og hække mod offentlig vej:

PrivatBo har endnu ikke modtaget den nødvendige byggetilladelse fra Frederiksberg Kommune,

men hvis det godkendes inden 1. juli forventer de at kunne gå igang med udskiftning af hegn og hække i midten af august.

Her er planen så at entreprenøren vil begynde i de områder ,hvor vinduesudskiftningen startede, og derefter bevæge sig rundt i samme rækkefølge.

Der er ikke krav om bortfjernelse af eksistrende halvtage eller skure, men de vil ved fraflytning blive nedtaget.

Beboerrepræsentationens indsigelser mod det tidligere fremførte forslag er blevet imødekommet, således at det oprindelige forslag om at udforme et “ hak” i det hjørne af haven hvor der står et træ, er blevet droppet ,så nu vil hækken bare stoppe ved træet.

Afstanden mellem hegn og hæk vil også blive reduceret således at der vil blive taget mindre af havens areal.

Hegn og hække i gårdene:

I gårdene er der planer om at udskifte de nedslidte hegn omkring tørrepladser, samt at udskifte alle hegn som er vokset sammen med hække, med udelukkende nyplantede hække.

Denne plan er dog pt. under forhandling da det ikke er et krav fra kommunen.

Hvis denne løsning bliver besluttet, vil man ligeledes gå igang august/september.

Renovering af Daisygården:

Grundet et påbud fra Huslejenævnet skal belægningen udskiftes,og i den forbindelse ønsker PrivatBo at bortfjerne de nedslidte garager og etablere nye renovationsrum.Også her afventes der endelig byggetilladelse, men under forudsætning af snarlig godkendelse, vil entreprenøren starte op slut august.

De planlagte renovationsrum vil blive en del større end de eksisterende, da kommunen har stillet skærpede krav til affaldssortering.

BbR har givet udtryk for, at vi ikke synes om designet af det fremviste projekt og at det bør indtænkes i en helhedsløsning for hele Den Sønderjyske By, således at de både er funktionelle men også indgår som et smukt element i bebyggelsens særlige karakter.

Mht. belægningen vil der i udbuddet være to løsninger: en asfaltbelægning og en stenbelægning.

Hvilken som vælges er bl.a. afhængig af prisen,men BbR peger på en stenbelægning.

Udskiftning af vinduer:

Arbejdet med at udtage de gamle vinduer og isætte de nye kører nu ret stabilt og effektivt, selvom de er lidt efter den oprindelige tidsplan.

Mht. til skader på vindueslysninger, mm. så skal man gøre opmærksom på det i fejl-og mangel seddelen som man får udleveret efter udført arbejde.

Vi opfordrer også til at man tager foto af skader og kontakter ejendomskontoret.

Dokumentationen lægges i beboernes sagsmappe, så man ikke efterfølgende får en regning ved en fraflytning.

Tømrerne som udskifter vinduerne ,er blevet indskærpet at der skal afdækkes med plast i vinduesåbningen når vinduet udtages, for dermed at nedbringe støv gener i lejligheden.

Når vinduerne er monteret vil de med et par dages varsel blive pudset af en vinduespudser som enterprenøren anvender.

De sikringsbeslag  ( PN-beslag) som sad på de gamle vinduer, bliver desværre kun monteret i stue etagen. Alle andre må selv montere nye beslag eller genanvende de gamle.

Vær opmærksom på at de skal monteres korrekt, og i tvivlstilfælde kontaktes Ejendomskontoret.

Isolering af gavle:

Hulmursisoleringen af gavlene har stået stille et stykke tid , men er nu genoptaget.

Det ser dog ud til at nogen har mistet overblikket over hvilke gavle som mangler, således er der flere gavle som er blevet pudset op uden at blive isoleret.

BbR har gjort PrivatBo opmærksomme på forholdet.

Kældervinduer:

Parallelt med facaderenoveringen sker der en afrensning og nymaling af vinduer og rammer.

Der hvor malerne kan få adgang til kælderrum vil de også blive malet i falsene.

Efterfølgende bliver der monteret nye gitre.

Nogle steder er vinduerne for tæt på jordniveau , så for at få dem væk fra jorden har man derfor valgt at tage en mursten af i bunden, så det kommer væk fra jorden.

I den forbindelse er der blevt valgt et termovindue som ikke kan åbnes!

BbR har gjort PrivatBo opmærksomme på det uhensigtsmæssige i at skabe dårlig ventilation i kældrene, og de lover at de vil finde en form for udluftningsfunktion.

Facade renovering:

Oprindeligt skulle hele facaden være banket af for puds og efterfølgende pudset og malet.

Det var der dog ikke midler til, så en mindre renovering, som kun fjernede det løse puds, blev iværksat. Det indebærer at bygningen indimellem fremtræder hvidplettet, men det er kun indtil den bliver malet i den kendte lyserøde farve. Frederiksberg Boligfond har bevilget penge til en total maling af facaden, således at den vil fremtræde ensartet i hele byggeriet.

Mht. sokkelmaling er det stadig hensigten, men projektet afhænger af økonomien.

Kviste:

Kvistene på 2. sal får alle udskiftet tagpap, zink inddækninger og får også malet vinduerne.

Kun ganske få kvistlejligheder får udskiftet vinduer.

Indgangsdøre:

Alle indgangsdøre bliver malet i en lys grå tone.

Miljø -og byggegener:

I et så stort projekt som dette er der mange forskellige håndværkere involveret, og som alle skal koordineres, så renoveringen kan køre efter tidsplanen ( det er ihvertfald målsætningen.)

Der har været en del klager over byggeaffald på gade,fortove og i beboernes haver.

Efter at BbR har afholdt møde med privatBo har entreprenøren indskærpet over for håndværkerne at de skal rydde ordentligt op efter sig, og det lader til at være bedre nu.

En del beboere har henvendt sig til BbR omkring de forskellige støvpartikler som lægger sig i haver og folks lejligheder, og da de samtidig kan se håndværkere iklædt seriøst sikkerhedsudstyr, er de blevet nervøse for giftigheden af de forskellige støvpartikler, som opstår i forbindelse med renoveringen.

Beboerrepræsentationen har derfor haft nogle møder med PrivatBo ( bygherre), for at få en afklaring på den potentielle sundhedsmæssige risiko for beboerne , og de sikkerhedshensyn bygherre skal iværksætte.

PrivatBo har i henhold til arbejdsmiljølovgivningen fået udført forundersøgelse af de bygningsdele, som skal renoveres i forbindelse med istandsættelses arbejder i DSB. Resultaterne af undersøgelserne er indarbejdet i udbudsmaterialet, så entreprenøren kan træffe de lovpligtige forholdsregler til beskyttelse af det omgivende miljø og håndværkeren som udfører arbejdet.

BbR har på baggrund af samtaler med PrivatBo bedt om at få udleveret miljørapporten, men PrivatBo henholder sig til at det er interne dokumenter som de normalt ikke udleverer.

PrivatBo har af ekstern rådgiver fået udfærdiget et notat som overordnet forklarer om de miljøskadelige stoffer, men ikke specifikt nævner forureningsgraden af de forskellige stoffer.

Vi har derfor bedt om at få udleveret miljørapporten.

PrivatBo mener det er interne dokumenter som de normalt ikke udleverer, så derfor har vi bedt Frederiksberg Kommune  om aktindsigt.

BbR opfordrer til at man undlader at lade vinduer stå åbne mens håndværkerne er igang med pudsafbankning, og iøvrigt er forsigtig i omgang med alt byggeaffald.

Beboeraktiviteter:

Her i juni afholdt vi et lille loppemarked i Købmandsgården, som var rigtigt hyggeligt og med kaffe og lækre småkager sponsoreret af Hercegovina.

Den 19.august planlægger vi at holde den årlige sommerfest, og i den forbindelse vil det være rart med nogle frivillige som kunne hjælpe til med indkøb,grill,mm.

Miljøambassadør:

Vi arbejder for at Den Sønderjyske By kan få tilknyttet en miljø-ambassadør, som kan hjælpe og rådgive alle beboere omkring hvorledes man får et godt miljø, både inde i lejlighederne og i forhold til vores omgivelser. Går først igang når vinduesudskiftningen er overstået.

Bredbånd:

BbR forhandler i øjeblikket med forskellige leverandører for at få den bedste kvalitet for pengene.

Der er pt. 3 seriøse udbydere som som kan nedbringe prisen markant. Forventer at vi kan melde ud til august.

Beboerrepræsentationen ønsker alle en dejlig sommer,

og vi har åbent igen d.3. august.

———————————————————————————————–

Klik på nedenstående link for at se referatet:

Referat af årsmøde 2017

———————————————————————————————-

Beboermøde mandag d. 13. marts kl.19

på Tre Falke Skolen!

Se dagsorden i jeres postkasser og opslag i opgangen

———————————————————————————————–

Renoveringen

Beboerrepræsentationen vil gerne høre fra de beboere som under den igangværende renovering har fået skiftet vinduer og /eller fået isoleret gavlen, da vi prøver at samle alle synspunkter til et kommende møde med PrivatBo.
Skriv her eller send en mail til:
sb@sonderjyskeby.dk

————————————————————————————————-

Søndag d. 18. september er der  Loppemarked i Købmandsgården.
Få ryddet op, kom af med dit ragelse og tjen kassen!
Kl.10-14 og frit valg af placering i gården, masser af borde til at servere varene på.

Beboerrepræsentationen giver drikkevarer til stadeholderne.

Er annonceret i Markedskalenderen.dk

—————————————————————-

Sommerfest 2016
så er der igen Sommerfest i Den Sønderjyske By!
I år bliver det en frokost version med hoppeborg, grill, salater, brød, snack slik og drikkevarer til meget favorable priser.
Så kom og mød dine gode naboer og der forhåbentlig gode vejr!
Lørdag d. 27. august kl. 12-17
—————————————————————————————————–
 
På Årsmødet den 11.maj 2016 blev der skiftet lidt ud i Beboerrepræsentationen:
Formand: Søren Berg, Sønderjyllands Alle´ 21 1.tv.
“Kontaktperson til 
PrivatBo”:
Søren Berg, Sønderjyllands Alle´ 21 1.tv.
Kasserer Bjarne Vang, Henning Matzens Vej 16 st. tv.
Medlem Phillip D. Hansen, A. D. Jørgensens Vej 9 1.tv.
Medlem Stine K. Hansen, A.D. Jørgensens Vej 22 2.
Medlem Bent Christensen,Henning Matzens Vej 25 st. tv
1.Suppleant Marianne Sørensen, Sønderjyllands Alle 7 1. tv
2.Suppleant Lars Christensen, A.D.Jørgensens Vej 22 1.th
3.Suppleant Kitty Long ,Henning Matzens Vej 22 st.tv
4.Suppleant Charlotte Eisenhardt. Mørk hansens Vej 24,st.tv.
21/10 2015: Deltag på vores facebook side
Søren Berg skrev sidste år en opfordring til alle lejere om at deltage på vores lukkede facebook gruppe, Den Sønderjyske By (lukket gruppe). Det havde en god effekt og idag er der 59 medlemmer i gruppen. Vi er dog sikre på, at der en en del, som ikke er opmærksomme på muligheden, så derfor gentager vi opfordringen her:
Hvis I skal være med i facebook gruppen:
så søg om venskab med “sonder jyskeby”
her er en lukket gruppe som hedder Den Sønderjyske By
Mvh.Søren Berg
Søren kontrollerer så, om I bør have adgang og så får i besked, når I er godkendt.
Det kan anbefales at melde sig. Drøftelserne er lidt mere intense på den lukkede side, end de kan være på denne (åbne) hjemmeside ;o)
21/10 2015: Renoveringsarbejderne
Forløbet af arbejdet har absolut ikke været tilfredsstillende. Specielt har ombygningen af de 21 kældertrapper voldt store kvaler og der er lavet mange fejl. PrivatBo drøfter i øjeblikket, hvordan man kan løse opgaven og der vil snarest blive opsat information i opgangene om, hvad der kommer til at ske fra nu af.
 
19/10 2015: Øget mængde af indbrud i lejligheder og kælderrum
Desværre har vi oplevet en ret stor stigning i disse ubehagelige indgreb i ejendomsretten!
Det er ubehageligt og utrygt – MEN vi kan selv gøre en del for at forebygge, at det sker.
Dels skal vi alle vænne os til at være opmærksomme på, hvem der færdes på og ved ejendommen. Hører de til? Opfører de sig unormalt? Observer og tag evt. et billede, men vær forsigtig. Helteadfærd hører til i film og ingen skal risikere liv og lemmer ved at konfrontere evt indbrudstyve, som ikke har så meget at tabe!
Brug ekstra omhu på at sikre, at for- og bagdøre til opgange og kældre er rigtigt lukket.
Ejendomskontoret har smurt bagdørene med vinterolie, så de skulle være nemmere at lukke, men check altid efter.
Naboovervågning er nemt og billigt. Aftal med jeres omkringboende naboer, at I holder øje med hinandens lejligheder og kældre og fortæl dem, hvis i er væk i længere perioder. Ejendomskontoret ligger med et lille lager af skilte om “Naboovervågning”, som kan sættes op ved ringeapparatet i stuen og på døre og vinduer. Husk imidlertid, at de kun virker, hvis der også foregår en faktisk naboovervågning.
 
21/8 2015: Hjertestarter opsat ved ejendomskontoret,
Vi har fået opsat en hjertestarter på væggen ved ejendomskontoret. Der har været gennemført en introduktion, hvor der desværre ikke var mange deltagere.
MEN: Det væsentligste ved apparatet er, at man ikke skal være bange for at kaste sig ud i at bruge det. Hvis man står med et hjertestop, så er alting bedre end ingenting!
Først skal man sikre luftveje ved at bøje hovedet bagover og så skal man blæse luft ind.
Man bør også hurtigst prøve at få hjælp, så man kan få alarmeret på 112 og blæse luft/anvende hjertestarter samtidig. Hjertestarteren er forsynet med en stemme, som roligt hjælper en med at gøre det rigtige hele tiden. BARE KAST DIG UD I AT PRØVE AT REDDE ET LIV.
23/6 2014: Kommunen slår til igen – med lyset på Stadion
Kommunen har nu vedtaget en løsning med kunstlys på Stadion – uden at melde tilbage til alle dem, der havde gjort indsigelser! Desværre synes de at være hævet over de regler, som gælder for os andre, men vi har selvfølgelig protesteret. Detaljer om løsningen kan ses på kommunens hjemmeside.
13/5 2014: Møde med Stadsarkitekten
En gruppe fra BBRep havde et positivt møde med Stadsarkitekten. Emner som vores hegn, Den nye KB Hal, lys på Stadion, Udbygning af Falkonergården samt den heftige brug af vores veje til gennemkørsel blev drøftet. Kommunen vender tilbage med at forslag til næste skridt snarest.
2/5 2014: Verner Eltong har fået fred
Verner, som har været ejendomsmester i DSB i rigtig mange år, er død efter længere tids
sygdom. Verner vil blive husket som en dygtig om omgængelig ejendomsmester, som var på god fod med de fleste beboere. Vores tanker og medfølelse går til Laila og den øvrige familie. Bisættelse sker fra Flintholm Kirke torsdag den 8/5 kl. 13.
14/4 2014: Ny indsigelse mod belysning på Stadion
Indlæg til kommunen i partshøringen fra Dorit Godsk Jørgensen på Sønderjyllands Alle. Tryk Her
10/4 14 Partshøring i sag om lys på stadion
Vi har indgivet en negativ partshøring til lyssagen. Indlægget kan ses ved at klikke her.
13/03 2014 – Artikel i Lokalbladet om belysning
Som en del af arbejdet med at råbe de relevante beslutningstagere op, har vi allieret os med Lokalavisen, som bragte en artikel den 13. marts. Da det primært var om lysanlægget på Stadion, blev den anbragt på sportssiderne.
Kom direkte til artiklen ved at klikke her!
10/03 2014 – Ny positiv kendelse fra huslejenævnet
Som I måske kan huske, afsagde huslejenævnet kendelse i december 2011 om at vedligeholdelsen af “vores by” ikke var sådan, at der kunne etableres ‘luksuslejemål’ til ekstra høje priser før vedligeholdelsen var ok på en række punkter. Det bragte imidlertid ikke skyggen af handling fra udlejer med sig og derfor indsendte vi en fornyet klage og bad om en præcis frist for arbejdet. Kendelsen er nu kommet og vi fik 100 % ret i vores klage. Hvis du vil se detaljer, så klik her: Huslejenævnets kendelse 2014
 
02/03 2014 – Uro i området
Lyskilde.Frb.idræt.04.03.14
Nu bliver det alvor med heftig brug af kunstgræs banerne på Sønderjyllands Allé. Det vil give masser gener.
Kunstlys morgen og aften. Meget støj og parkeringsproblemer. Samtidig søger Falkonergården om endnu en udvidelse og KB Haller bliver om ikke så længe en kæmpe hal med masser aktivitet.
Vi ligger lige i midten og risikerer at blive trykket godt og grundigt.
 
 
 
Se kommunens brev her og vores opslag, der er sat op i opgangene på SJA her
Beboerrepræsentationen tager fat i kommunen og aviserne for at sikre, at vi bliver hørt. Mere info senere.


27/2 2014 – Referat fra beboermøde 2014
Referatet fra Den Sønderjyske By’s beboermøde januar 2014, er nu tilgængeligt her på siden Tryk på linket neden for, så kommer du automatisk til referatet, som ligger under ‘fanen’: Vigtige dokumenter. Klik her for at læse: Referat af beboermøde i Den Sønderjyske By januar 2014

01/03 2014 – Facebook side. 
Vi har etableret en facebook-side, så meningsudvekslingen kan blive så bred som muligt. Meld jer ind nu !
 
06/2 2014 – Velkommen til Den Sønderjyske By’s nye hjemmeside. Vi er glade for at kunne lancere en ny og spændende side, som vil blive løbende opdateret. Vi har søgt at samle så meget relevant information på siden som muligt og der er blevet mulighed for at komme med debatindlæg ved at at benytte fanen ‘debatsiden’. Prøv en vandretur rundt på siden og lad os høre, hvis der er noget du savner eller du har kommentarer/forslag.

Aktivitetskalenderen til højre viser de aktiviteter, der foreløbig er planlagt. Hvis du vil se detaljer i det enkelte arrangement, skal du klikke på arrangementets navn. Brug piletegnene over begivenhederne for at se dem alle